Disclaimer

Privacy Statement

Laatste wijziging 22-05-2021

Dit is de privacy verklaring van de praktijk:

Cesar Therapie Oss- Monique de blok

Oude Kerkstraat 21

5341 HH te Oss

Email: info@cesartherapieoss.nl

In deze verklaring zet ik uiteen hoe Cesar Therapie Oss omgaat met de persoonsgegevens die ik verkrijg via deze website dan wel die u aan  mij persoonlijk verstrekt.

Cesar Therapie Oss respecteert de privacy van alle patiënten/cliënten en gebruikers van mijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Cesar Therapie Oss  gebruikt uw gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Persoonsgegevens die Cesar Therapie Oss verwerkt 

Cesar Therapie Oss verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt (inclusief via de website door invullen van een formulier). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Huisarts;
 • Verwijzer, indien anders dan huisarts;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Overige gegevens, die u actief verstrekt; in correspondentie en/of telefonisch
 • Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Cesar Therapie Oss  verwerkt

Cesar Therapie Oss verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gezondheid

 

Deze gegevens gebruikt Cesar Therapie Oss voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep Oefentherapie Cesar in de individuele gezondheidszorg;
 • Het leveren van informatie, het beantwoorden van uw vragen en het contact kunnen opnemen met u (telefonisch, per e-mail en/of per post);
 • Innen van de vergoeding voor de behandeling;
 • Verstrekken van gegevens aan derden- zoals zorgverzekeraars- op basis van wettelijke of contractuele verplichting;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. verplichting tot dossiervorming o.b.v. de WGBO en belastingaangifte)

Werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website Cesar Therapie Oss worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van de website en voor een correcte werking van de website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Cesar Therapie Oss gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Cesar Therapie Oss kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van dezen zoals Google Analytics en Google ReCaptcha.

Cookies of vergelijkbare technieken

Tijdens een bezoek aan de website worden aldus gegevens van u als bezoeker verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden cookies ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de website via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Op de website van Cesar Therapie Oss wordt gebruikt gemaakt van technische en functionele cookies.  Vervolgens wordt er gebruikt gemaakt van analytische cookies. Het is belangrijk om te weten dat de analytische cookies die worden ingezet primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen (anoniem) uw surfgedrag op mijn website vast te leggen en te analyseren. Ik analyseer het surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamel dan ook geen persoonsgegevens.  Cesar Therapie Oss kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

Door cookies in te zetten kan ik mijn dienstverlening verbeteren, het gebruik van de website vergemakkelijken alsmede zorg dragen voor een goede beveiliging en werking van bijbehorende plugins en webapplicaties.

Op de website wordt  gebruik gemaakt van nog een beperkt aantal  diensten van derden.

Zo maakt de website van Cesar Therapie Oss  gebruik van JavaScript-code voor een juist werking en weergave van mijn website. Deze is onder andere afkomstig  van de externe partij  Google Webfonts. Uitvoering van de JavaScript-code kunt u blokkeren door een JavaScript-blocker te installeren (bv. www.noscript.net).

Daarnaast maakt de website gebruik van  Google Maps  om de route naar de praktijk Cesar Therapie Oss te tonen op een kaart van Google Maps.

In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd.

Dit cookie beleid is overigens alleen van toepassing op mijn eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Ik maak geen gebruik van en heb geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat u browser u op de hoogte stelt wanneer een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browserinstellingen.

Hoe lang Cesar Therapie Oss persoonsgegevens bewaart

Cesar Therapie Oss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar van persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cesar Therapie Oss verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend  indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van mijn website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van mijn site en web functionaliteiten. Cesar Therapie Oss zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht zijn bewerkingsovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bedrijven waarmee een bewerkingsovereenkomst is afgesloten zijn:

 • Intramed (verslaglegging en administratie);
 • Qualiview (monitoren kwaliteit van de verleende zorg) ;
 • Kwaaijongens (website).

Daarnaast maakt Cesar Therapie Oss gebruik van VECOZO ( landelijk communicatiepunt voor zorg waarin ketenpartijen binnen een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving administratieve gegevens, zoals declaratie gegevens, uitwisselen).

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cesar Therapie Oss. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Cesar Therapie Oss- Monique de Blok

Oude Kerkstraat 21

5341 HH Oss

Email: info@cesartherapieoss.nl

Om zeker er van te zijn dat het verzoek/bezwaar door u is gedaan vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek/bezwaar mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy maakt u in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (strook met nummers onderaan igv paspoort), paspoort nummer en BSN nummer zwart. Cesar Therapie Oss zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging 

Cesar Therapie Oss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website Cesar Therapie Oss maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Cesar Therapie Oss verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op met de praktijk

Cesar Therapie Oss- Monique de Blok

Oude Kerkstraat 21

5341 HH Oss

Email: info@cesartherapieoss.nl

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.